August Flowering Trees & Plants

Botanical Name: Aloe ferox / Common Name: Cape Aloe

02 Aloe ferox

Botanical Name: Aloe maculata / Common Name: Zebra Aloe

03 Aloe

Botanical Name: Pavonia coccinea / Common Name: Shooting Star

08 Pavonia

Botanical Name: Hovea acutifolia / Common Name: Purple Bush Pea

07 Hovea

Botanical Name: Rubus probus / Common Name: Wild Raspberry

09 Raspberry

Botanical Name: Syzygium boonjee / Common Name: Boonjee Satinash

11 Syzygium boonjee

Botanical Name: Syzygium fibrosum / Common Name: Fibrous Satinash

00 Syzygium fibrosum

Botanical Name: Syzygium jambos / Common Name: Rose Apple

01 Syzygium jambos

Botanical Name: Megaskepasma erythrochlamys / Common Name: Brazilian Red Cloak

04 Brazilian Cloak

Botanical Name: Euphorbia millii / Commona Name: Crown of Thorns

05 Crown of Thorns

Botanical Name: Hibiscus rosa-sinensis ‘Berried Treasure’

06 Hibiscus

Botanical Name: Rogiera amoena / Commona Name: Pink Rondeletia

10 Rogiera 1