August Flowering Trees & Plants

Botanical Name: Pavonia x gledhillii / Common Name: Brazilian Candles

Brazillian Candles

Botanical Name: Jatropha podagrica / Common Name: Buddha’s Belly

Buddha Belly web

Botanical Name: Rogiera amoena / Common Name: Rondeletia

Rondeletia

Botanical Name: Doryanthes excelsa / Common Name: Gymea Lily

Gymea web

Botanical Name: Phebalium woombye pink form / Common Name: Pink Wallum Phebalium

Pink Wallum

Botanical Name: Megaskepasma erythrochlampys / Common Name: Brazilian Red Cloak

Brazilian Red Cloak web

Botanical Name: Metrosideros thomasii / Common Name: NZ Christmas Bush

Metrosideros thomasii web

Botanical Name: Hicksbiachea pinnatifolia / Common Name: Red Bopple Nut

Red Bopple Nut web

Botanical Name: Camellia lutchuensis / Common Name: Scented Camellia

Camellia web

Botanical Name: Hovea acutifolia

Hovea web

Botanical Name: Dombeya burgessiae / Common Name: Pink Wild Pear

dombeya burgessiae

Botanical Name: Aloe grandidentata

Aloe grandidentata